Privacyverklaring GO-alert  

                             

 1. Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens

GO-alert is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Geautoriseerde vertegenwoordiger: Tony Scholts

GO-alert acht het van groot belang om open en transparant te zijn over de manier hoe GO-alert met gegeven persoonsgegevens omgaat. In deze privacyverklaring zal beschreven worden:

 • Welke gegevens verzamelt GO-alert?
 • Welke reden heeft GO-alert om deze gegevens te bewaren?
 • Hoelang worden deze gegevens bewaard?
 • Waar worden de gegevens in verwerkt?
 • Wat doet GO-alert met deze gegevens?
 • Hoe ontvangt GO-alert deze gegevens?
 • Wat zijn uw rechten?
 • Datalekken

 

 1. Welke gegevens verzamelt GO-alert?

GO-alert  verzamelt de volgende gegevens van leden d.m.v. inschrijfformulieren en uitschrijfformulieren:

 • NAW-gegevens
 • Mailadressen
 • Mobiel telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw deelname, zoals de begindatum van uw deelname
 • De inhoud van uw communicatie met ons, bijvoorbeeld wanneer u GO-alert per e-mail, telefonisch, via social media of anderszins benadert. Dit kan eventuele vragen, klachten of andere informatie omvatten.

 

 1. Welke reden heeft GO-alert om deze gegevens te bewaren?

GO-alert verzamelt NAW-gegevens, mailadressen (zoals in hoofdstuk 2 beschreven) met de volgende reden:

 • Doormiddel van uw NAW gegevens bepaalt GO-alert in welke WhatsApp buurtpreventiegroep u behoort.
 • De mailadressen gebruiken wij zodat GO-alert contact kan opnemen met desbetreffende persoon. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om eventuele verzoeken, klachten of vragen van u te behandelen.
 • Uw mobiele nummer gebruikt GO-alert om u toe te kunnen voegen aan uw WhatsApp buurtpreventie groep.

 

 1. Hoelang worden de gegevens bewaard?

GO-alert bewaart alle gegevens (formulieren) tot de wederopzegging van uw deelnemerschap. De gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor het beheer van GO-alert. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 

 1. Waar worden de gegevens verwerkt?

De ontvangen gegevens worden verwerkt in het ledenprogramma van GO-alert. Dit is noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van de ledenadministratie. De verwerkte gegevens in het ledenprogramma zijn toegankelijk voor beheerders van GO-alert. Het ledenprogramma is beveiligd met een wachtwoord. Beheerders van GO-alert kunnen met een persoonlijke code te allen tijde de gegevens in het ledenprogramma inzien.

 

 1. Wat doet GO-alert met deze gegevens?

De gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie.

 

 1. Hoe ontvangt GO-alert de gegevens?

GO-alert ontvangt de gegevens via een inschrijfformulier wat bereikbaar is via onze website.

 

 1. Wat zijn uw rechten?
 • Het recht op dataportabiliteit; het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid; het recht om verwijderd te worden in ons systeem.
 • Recht op inzage; het recht van leden om verwerkte persoonsgegevens in te kunnen zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling; het recht om de persoonsgegevens die GO-alert verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking; het recht om minder gegevens te laten verwerken (tenzij gegevens noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Indien u van mening bent dat GO-alert uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, kunt u contact met ons opnemen. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Als u één van bovenstaande rechten wilt uitoefenen kunt u een schriftelijke aanvraag doen via info@GO-alert.nl. Op het moment dat u nog een deelname in uitvoering heeft bij GO-alert vervalt het recht op vergetelheid, gezien deze noodzakelijk is voor de algemene bedrijfsvoering. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om het recht van vergetelheid toe te passen op het moment dat u nog geen deelnemer bent bij GO-alert.

 

 1. Datalekken

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer onbedoeld toegang wordt geboden tot persoonsgegevens of als er sprake is van vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie. Niet alleen het vrijkomen of lekken van gegevens resulteert in een datalek, ook wanneer onrechtmatig gegevens worden verwerkt is hiervan sprake. Om een voorval te kunnen kwalificeren als een datalek, moet sprake zijn van een daadwerkelijk beveiligingsincident. Dit is niet alleen het geval bij inbraak in een databestand (hacken), ook een kwijtgeraakte usb-stick, een gestolen laptop, een laptop die in de trein is blijven liggen of een brand in een datacentrum zijn datalekken. Samengevat geldt het volgende:

 • Als een verwerkingsverantwoordelijke zich bewust is geworden van een datalek moet hij dit meteen, waar mogelijk binnen 72 uur, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Lukt dat niet, dan zal een verklaring gegeven moeten worden voor de vertraging. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
 • Betrokkenen worden geïnformeerd over de inbreuk, wanneer het waarschijnlijk is dat de inbreuk resulteert in een hoog risico voor zijn/haar rechten en vrijheden zodat hij/zij eventueel voorzorgsmaatregelen kan treffen. Zowel de aard van de inbreuk als aanbevelingen over hoe hij/zij mogelijke negatieve gevolgen kan beperken, moet hem/haar gemeld worden.
 • Alle inbreuken zullen gedocumenteerd worden door de verwerkingsverantwoordelijke (beheerder GO-alert), met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen en de genomen corrigerende maatregelen. Hierdoor is de Autoriteit Persoonsgegevens in staat naleving van de meldplicht te controleren.